Aims and Scope

هدف اصلی از انتشار نشریه پژوهش های نوین در ریاضی گسترش و اعتلای پژوهش‌های علمی در زمینه های علوم ریاضی و پیوند آن با سایر علوم مرتبط و ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط و هماهنگی بین پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی برای توسعه مرزهای دانش است.