اPerformance Assessment of South Fars Power Generation Management Company by using of Data Envelopment Analysis with Interval Data and Undesirable Outputs

Document Type : research paper

Authors

1 Department of mathematics, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Department of management, marvdasht Branch, Islamic Azad University, marvdasht, Iran

Abstract

Due to the power industry importance in the process of country economic development,
studying the efficiency of power plant s is very important. By measuring the efficiency can
be perceived the strength and awareness of different sectors and can improve their
performance by provide the appropriate solutions. In this paper, power plants was assumed
as a decision-making unit that consume gas and gasoline fuel as input to generate electricity
production and pollutant gases as desirable and undesirable outputs respectively. In this
research, we discussed to measure the technical efficiency of power plants in power
generation Management Company of Jonoob-e-Fars since 2010 to 2014, by using the DEA
with interval data and undesirable outputs. We got results and finally, we determined the
efficient and inefficient units by implementation of all the proposed models of DEA in
different technologies. In the following, we determine rank of units by using of topsis and
Shannon’s entropy methods and discussed to determine the most economic rates of industry
plants and provide the scientific proposal to improve the efficiency of the unit ineffective
decision-making units.

Keywords


Article Title [فارسی]

ارزیابی عملکرد شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس با استفاده از تحلیل پوششی دادهها در حضور داده های بازهای و خروجیهای نامطلوب

Authors [فارسی]

  • جواد گرامی 1
  • علیرضا قناعتیان 2
1 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
Abstract [فارسی]

با توجه به اهمیت صنعت برق در فرایند توسعه اقتصادی کشور ، بررسی کارایی نیروگاههای برق از اهمیت بسیاری برخوردار
است. با اندازه گیری کارایی میتوان به نقاط ضعف و قوت بخشهای مختلف پیبرده و با ارائه راهکارهای مناسب
درصدد بهبود عملکرد آنها بر آمد. در این مقاله نیروگاه های تولید برق، به عنوان یک واحد تصمیم گیرنده در نظر گرفته شدهاند
که برای تولید برق به عنوان خروجیهای مطلوب و گازهای آلاینده به عنوان خروجیهای نامطلوب، سوختهای گاز و
گازوئیل را مصرف میکند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها به سنجش کارایی فنی نیروگاه های
برق شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس در حضور خروجی های نامطلوب و دادههای بازهای از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳
پرداخته ایم و در انتها با اجرای همه مدلهای پیشنهادی تحلیل پوششی دادهها در تکنولوژیهای مختلف نمرات کارایی را
مشخص کردیم و در ادامه با استفاده از روشهای تاپسیس و آنتروپی شانون رتبه بندی واحدها را انجام دادیم و به تعیین
بیشترین مقیاس اقتصادی نیروگاه ها و ارائه پیشنهادات علمی برای بهبود بهره وری از واحدهای تصمیم گیری ناکارآمد،
پرداخته ایم.

Keywords [فارسی]

  • تحلیل پوششی دادهها
  • کارایی فنی
  • تاپسیس
  • آنتروپی
  • شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس